Funadvice Logo

Do braces hurt when you get them on?

Home More advice Health

do braces hurt when you get them on??? im getting braces and I've been told it wont hurt